APIE MUS

files/Main/Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (KKS) – biudžetinė įstaiga. Pagrindinė veikla – organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą.

Koncertinė įstaiga įsteigta 2005 m. balandžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (2004-11-25) sprendimu Nr. 1-410. Savininko funkcijas vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, įstaiga – atskaitinga ir pavaldi savininkui.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro (2005-06-23) įsakymu Nr. ĮV-298 suteiktas juridinio asmens pripažinimas koncertine įstaiga.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (2011-12-05) įsakymu Nr. P1-775 patvirtintas 65,75 etatų skaičius. Įstaigoje dirba 89 darbuotojai.

Įstaigoje veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti Meno taryba, susidedanti iš septynių narių, renkamų dviejų metų kadencijos laikotarpiui:
      ♦ du savininko deleguoti atstovai, po vieną atstovą iš Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Lietuvos muzikos draugijos Klaipėdos skyriaus, vienas nepriklausomas ekspertas bei du įstaigos deleguoti atstovai.

Įstaigos pagrindinės veiklos teikiamos paslaugos – mokamos (kainos patvirtintos Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2005-09-15 sprendimu Nr. T2-290):
         ♦ profesionalaus scenos meno koncertų, festivalių organizavimas;
         ♦ meninių programų atlikimo paslaugos;
         ♦ renginių organizavimo paslaugos;
         ♦ reklamos paslaugos;
         ♦ bilietų platinimo paslaugos.

Klaipėdos koncertų salė yra didžiausia ir vienintelė koncertinė įstaiga Vakarų Lietuvoje, kuriai priklauso Klaipėdos miesto karilionas bei trys profesionalūs meno kolektyvai:
         ♦ Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas Mindaugas Bačkus);
         ♦ mišrus choras „Aukuras“ (meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas);
         ♦ varinių pučiamųjų kvintetas (meno vadovas Vilmantas Bružas);
         ♦ du atlikėjai karilionininkai (Stanislovas Žilevičius, Kęstutis Kačinskas).

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
(pagal įstaigos nuostatus)

Misija – plėtoti aukšto lygio meną, organizuoti viešą profesionaliojo scenos meno atlikimą.
Tikslai:
      - savo veikla bei joje dirbančių kūrybinių darbuotojų ar kolektyvų kūrybine veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti, puoselėti, plėtoti ir skleisti miesto muzikinę kultūrą;
      - kūrybiškai interpretuoti ir perteikti šalies, pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas;
      - meniniu lygiu, formų ir žanrų įvairove formuoti ir tenkinti miesto visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui;
    - sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems miesto, Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti Koncertų salės kūrybinėje veikloje.
Uždaviniai:
      - organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą;
      - rengti festivalius, propaguojant akademinę ir šiuolaikinę muziką;
      - organizuoti Koncertų salės profesionalių meno kolektyvų ir kariliono veiklą;
      - organizuoti Koncertų salės meno kolektyvų gastroles šalyje ir užsienyje;
      - pristatyti modernias ir tradicines meno raiškos formas;
      - organizuoti Klaipėdos, šalies ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymą;
      - rengti ir vykdyti švietimo ir ugdymo programas;
      - leisti bukletus, reklaminę medžiagą, susijusią su Koncertų salės veikla.

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS VEIKLOS KRYPTYS

1. Administracinė-organizacinė veikla:
      - Veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas.
      - Veiklos planavimas.
      - Veiklos ataskaitų teikimas.
      - Darbo organizavimas:
            - atlygintinų paslaugų teikimas;
            - techninis renginių aptarnavimas;
            - lankytojų aptarnavimas;
            - reklamos ir informacinės sklaidos organizavimas.
2. Kūrybinė-meninė veikla:
      - KKS repertuaro formavimas.
      - Festivalių organizavimas.
      - Edukacinių projektų rengimas ir pristatymas.
      - Profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymas.
      - KKS meno kolektyvų veiklos organizavimas:
            - Klaipėdos kamerinio orkestro;
            - Klaipėdos choro „Aukuras“;
            - Klaipėdos brass kvinteto;
            - Klaipėdos kariliono.

KKS kūrybinės veiklos sezonas salėje trunka 10 mėnesių. Sezonas skirstomas pusmečiais: I pusmetis – rugsėjis–gruodis (4 mėn.), II pusmetis – sausis–birželis (6 mėn.). Vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.) koncertinė veikla tęsiama Koncertų salės parko estradoje.

 

     
           
                             

 

Svetainių kūrimas ADME