Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2010 m. liepos 2 d.
sprendimu Nr. T2-182


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (toliau vadinama – Koncertų salė) yra biudžetinė savivaldybės įstaiga.
2. Koncertų salės savininko funkcijas vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
3. Koncertų salė yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu bei kitą atributiką, savo balansą, sąskaitą banke.
4. Koncertų salės veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
5. Koncertų salė yra atsakinga ir pavaldi savininkui.
6. Koncertų salės buveinė: Šaulių g. 36, 92231, Klaipėda.

II. TIKSLAI IR FUNKCIJOS

7. Koncertų salės veiklos tikslai:
7.1. savo veikla bei joje dirbančių kūrybinių darbuotojų ar kolektyvų kūrybine veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti, puoselėti, plėtoti ir skleisti miesto muzikinę kultūrą, kūrybiškai interpretuoti ir perteikti šalies, pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas, meniniu lygiu, formų ir žanrų įvairove formuoti ir tenkinti miesto visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui;
7.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems miesto, Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti Koncertų salės kūrybinėje veikloje.
8. Koncertų salė, įgyvendindama tikslus, atlieka šias funkcijas:
8.1. organizuoja profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą;
8.2. rengia festivalius, propaguodama akademinę ir šiuolaikinę muziką;
8.3. organizuoja Koncertų salės profesionalių meno kolektyvų (kamerinio orkestro, choro ir kvinteto) veiklą bei administruoja Klaipėdos karilioną;
8.4. organizuoja Koncertų salės meno kolektyvų gastroles šalyje ir užsienyje;
8.5. pristato modernias ir tradicines meno raiškos formas;
8.6. organizuoja Klaipėdos, šalies ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymą;
8.7. rengia ir vykdo švietimo ir ugdymo programas;
8.8. leidžia bukletus, reklaminę medžiagą, susijusią su Koncertų salės veikla.

III. ĮSTAIGOS SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS

9. Koncertų salės savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos funkcijos:
9.1. tvirtina ir keičia Koncertų salės nuostatus;
9.2. priima sprendimą dėl Koncertų salės buveinės pakeitimo;
9.3. priima sprendimą dėl Koncertų salės reorganizavimo ar likvidavimo;
9.4. priima sprendimą dėl Koncertų salės filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
9.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
9.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Koncertų salės nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Koncertų salė turi teisę:
10.1. vadovaudamasi sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis savarankiškai sudaryti repertuarą;
10.2. pasirinkti kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius, kūrybinės veiklos kryptį ir repertuarą, atitinkantį jos tikslus;
10.3. vadovaudamasi sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis planuoti gastroles ir vykdyti jas savininko nustatyta tvarka;
10.4. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
10.5. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato savininkas;
10.6. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, savininko leidimu sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Koncertų salės turto naudojimu;
10.7. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
10.8. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su Koncertų salės veikla;
10.9. nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į muzikos, literatūros ir kitus meno kūrinius bei sudaryti autorines kūrybinės ir intelektualių paslaugų sutartis;
10.10. sudaryti ekspertų komisijas meno ir veiklos klausimams nagrinėti;
10.11. gauti paramą, labdarą;
10.12. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;
10.13. savininko leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;
10.14. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;
10.15. tvarkyti savo ūkinės–finansinės veiklos apskaitą ir teikti savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms apie jai reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;
10.16. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
11. Koncertų salė, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:
11.1. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;
11.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
11.4. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;
11.5. teikti savininkui tvirtinti bilietų ir teikiamų mokamų paslaugų kainas;
11.6. teikti savininkui tvirtinti perspektyvines kūrybinės veiklos programas;
11.7. teikti savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
11.8. garantuoti Koncertų salės finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.
11.9. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Koncertų salės nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.
12. Koncertų salė gali turėti kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

V. TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI

13. Koncertų salė teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai įstatymų nustatyta tvarka dokumentus dėl pripažinimo koncertine įstaiga. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pripažinti netekusiu galios priimtą sprendimą pripažinti juridinį asmenį koncertine įstaiga.
14. Koncertinė įstaiga kasmet iki einamųjų metų gegužės mėnesio pabaigos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia jos nustatytos formos ataskaitą apie vykdytą veiklą.

VI. VALDYMAS

15. Koncertinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Koncertinei įstaigos direktorių įstatymų nustatyta tvarka nustatytiems terminams priima ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo. Kvalifikacinius reikalavimus koncertinės įstaigos vadovui bei konkurso tvarką šiai pareigybei užimti nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
16. Koncertų salės direktoriaus atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.
17. Koncertų salės direktorius:
17.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją;
17.2. neviršydamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina Koncertų salės organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą;
17.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
17.4. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Koncertų salės darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
17.5. be atskiro įgaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Koncertų salei teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
17.6. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
17.7. užtikrina, kad Koncertų salės veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, įsakymai, biudžetinės įstaigos nuostatai;
17.8. sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;
17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
18. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam biudžetinės įstaigos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

VII. MENO TARYBA

19. Koncertinėje įstaigoje turi būti kolegiali patariamojo balso teisę turinti meno taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina ir atšaukia įstaigos direktorius.
20. Koncertų salės meno tarybą sudaro 7 nariai: 2 (du) Klaipėdos miesto savivaldybės (tarybos ir administracijos) atstovai, 2 (du) Koncertų salės atstovai, 3 (trys) nepriklausomi muzikos meno ekspertai ar Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus, Lietuvos muzikų draugijos Klaipėdos skyriaus deleguoti atstovai.
21. Tarybos pirmininku negali būti Koncertų salės direktorius.
22. Meno taryba:
22.1. svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;
22.2. teikia siūlymus dėl meno programų kokybės ir priežiūros, aptaria naujausius projektus;
22.3. teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo.
23. Meno taryba tvirtinama 2 metų laikotarpiui.

VIII. LĖŠŲ IR TURTO NAUDOJIMO TVARKA

24. Koncertų salė iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasis savininko patvirtintais Savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.
25. Koncertų salės turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Koncertų salė šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Koncertų salės lėšų šaltiniai gali būti:
26.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
26.2. valstybės piniginių fondų lėšos;
26.3. tikslinės lėšos;
26.4. Specialiosios programos lėšos (už teikiamas atlygintinas paslaugas pagal savivaldybės tarybos nustatytas kainas);
26.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;
26.6. pajamos, gautos už veiklą užsienyje;
26.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.
27. Koncertų salės lėšos gali būti panaudotos:
27.1. darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;
27.2. pastatų išlaikymui;
27.3. išlaidoms, susijusioms su koncertinės įstaigos veikla;
27.4. kitoms išlaidoms.

IX. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS, SOCIALINĖS GARANTIJOS

28. Koncertų salės darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.
29. Su Koncertų salės kūrybiniais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys ir terminuotos darbo sutartys, jeigu tai numatyta kolektyvinėje darbo sutartyje.
30. Terminuotos darbo sutartys su kūrybiniais darbuotojais sudaromos ne ilgiau kaip penkeriems metams, o sudarius neterminuotą darbo sutartį šie darbuotojai atestuojami kas treji metai Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų atestavimo nuostatų nustatyta tvarka.
31. Administracijos ir kūrybiniai darbuotojai priimami į darbą konkurso būdu. Konkurso sąlygas nustato įstaigos direktorius.
32. Įstaigos atlikėjai turi būti profesionalai, turintys profesinį išsilavinimą ar profesionalių scenos meno įgūdžių ir pagrindines pajamas gaunantys iš šios profesinės veiklos.
33. Jei Koncertų salės veikloje kūrybiniai darbuotojai naudoja asmeninės nuosavybės teise jiems priklausančius muzikos instrumentus, įstaiga Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka moka darbuotojams kompensacijas.
34. Koncertų salės kūrybiniams darbuotojams, kurie dėl savo profesijos specifikos negali dirbti pagal įsigytą specialybę iki nustatyto senatvės pensijų amžiaus ir dėl to nutraukė darbo sutartį, pagal Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą yra taikomos išeitinės kompensacijos, kol sukaks pensinis amžius.

X. KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

35. Įstaigos perspektyvinė kūrybinės veiklos programa rengiama trejų–penkerių metų laikotarpiui.
36. Sezoninės kūrybinės veiklos programos tvirtinamos kasmet iki einamųjų metų birželio mėnesio pabaigos.
37. Koncertų salės profesionalaus meno kolektyvo vadovas, įstaigos numatyta tvarka, rengia ir teikia įstaigos direktoriui trejų metų kūrybinės veiklos programą ir planuojamų metų repertuarą.
38. Įstaiga repertuarą sudaro savarankiškai, remiantis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis.
39. Įstaigos direktorius kasmet, pagal savininko numatytą tvarką, teikia ataskaitą apie sezoninės ir perspektyvinės veiklos programos įgyvendinimą.
40. Įstaiga gastroles organizuoja savarankiškai, pagal savininko nustatytą tvarką.

XI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

41. Koncertų salės finansinės veiklos kontrolę vykdo savininkas, kitos įgaliotos valstybės institucijos ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Koncertų salės buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnyba).
44. Koncertų salės vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Koncertų salė gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkyta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
46. Vieši Koncertų salės pranešimai skelbiami įstaigos internetiniame tinklalapyje www.koncertusale.lt